Organizatorzy:
Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna, tel. 32/447-10-06
Pszczyńskie Centrum Kultury, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna, tel. 32/210-45-51
Redakcja „Głosu Pszczyńskiego”, ul. 3 Maja 9, 43-200 Pszczyna, tel. 32/210-35-65

Termin nadsyłania prac: 17 marca 2018 r.
Wręczenie nagród: 26 marca 2018 r. , godz. 16.30 Sala kameralna Pszczyńskiego Centrum Kultury
Odbiór prac: 3 kwietnia – 7 kwietnia 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU
1. Tematyka konkursu
– zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zajączka wielkanocnego w formie przestrzennej
– maksymalna wysokość pracy – 30 cm.
2. Cele konkursu:
– pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych
– pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży
– przegląd różnych technik plastycznych.
3. Warunki konkursu:
– w konkursie mogą wziąć udział dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także placówek pozaszkolnych z terenu powiatu pszczyńskiego
– do konkursu będą dopuszczane prace wykonane samodzielnie bez wykorzystania gotowych elementów
– techniki i materiały – dowolne
– każdy uczestnik może złożyć jedną pracę; prace grupowe nie będą oceniane
– do konkursu mogą przystąpić osoby indywidualne
– szkoły i placówki pozaszkolne chcące przystąpić do konkursu proszone są o wcześniejsze przeprowadzenie własnych eliminacji
i przekazanie do Biblioteki lub PCK-ulu maksymalnie 5 najlepszych prac
– prace uszkodzone nie będą oceniane
– Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.
4. Praca powinna zawierać następujące dane:
– imię i nazwisko uczestnika, klasa
– adres domowy, szkoły lub instytucji, którą reprezentuje uczestnik
– numer telefonu.
5. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
6. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
– przedszkola
– szkoły podstawowe klasy I – III
– szkoły podstawowe klasy IV – VI
– szkoły podstawowe klasa VII oraz gimnazjum.
7. Nadesłane prace będą oceniane według następujących kryteriów:
– ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
– dobór i wykorzystanie materiałów
– estetyka pracy oraz trwałość
– walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka)
– samodzielność wykonania pracy.
8. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach oraz na stronie internetowej MPBP w Pszczynie i PCK-ul. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji wybranych prac.
10. Prace nie odebrane w tym terminie przechodzą na własność Organizatora.
11. Nagrody należy odebrać do 7 kwietnia 2018 r. Nagrody nie odebrane w tym terminie przechodzą na własność Organizatora.
12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie do informacji publicznej przez Organizatorów konkursu imienia i nazwiska dziecka, wieku, nazwy szkoły/placówki pozaszkolnej, do której uczęszcza oraz publikację zdjęć.
13. Osoby uczestniczące w konkursie akceptują postanowienia Regulaminu MPBP w Pszczynie, który jest dostępny na stronie www.biblioteka.pszczyna.pl.