Zapraszamy do udziału w corocznym konkursie plastycznym „Przyleciały Anioły”

Organizatorzy:

Pszczyńskie Centrum Kultury, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna, tel. 32 210 45 51

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna, tel. 32 210 42 44

Głos Pszczyński, ul. 3 Maja 9, 43-200 Pszczyna, tel. 32 210 35 65

Termin nadsyłania prac: 9 grudnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 17 grudnia 2022 r., godz. 15:00, rynek w Pszczynie

Wystawa pokonkursowa: 19 – 31 grudnia 2022 r., Czytelnia MPBP w Pszczynie

REGULAMIN KONKURSU

1. Tematyka konkursu:

– zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej figury anioła,

– maksymalna wysokość – 30 cm.

2. Cele konkursu:

– pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia,

– pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,

– przegląd różnych technik plastycznych.

3. Warunki konkursu:

– w konkursie mogą wziąć udział dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, a także placówek pozaszkolnych z terenu powiatu pszczyńskiego,

– do konkursu będą dopuszczane prace wykonane samodzielnie bez wykorzystania gotowych elementów,

– techniki i materiały – dowolne,

– każdy uczestnik może złożyć jedną pracę,

– do konkursu mogą przystąpić osoby indywidualne, prace grupowe nie będą oceniane,

– szkoły i placówki pozaszkolne chcące przystąpić do konkursu proszone są o wcześniejsze przeprowadzenie własnych eliminacji i przekazanie Organizatorom maksymalnie 5 najlepszych prac,

– prace należy składać w Czytelni MPBP w Pszczynie,

– prace uszkodzone nie będą oceniane,

– Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.

4. Praca powinna zawierać następujące dane:

– imię i nazwisko uczestnika,

– klasa/kategoria wiekowa,

– adres zamieszkania, szkoły lub instytucji, którą reprezentuje uczestnik,

– numer telefonu.

5. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.

6. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

– przedszkola,

– szkoły podstawowe klasy I – III,

– szkoły podstawowe klasy IV – VI,

– szkoły podstawowe klasy VII – VIII.

7. Nadesłane prace będą oceniane według następujących kryteriów:

– ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu,

– dobór i wykorzystanie materiałów,

– estetyka pracy oraz trwałość,

– walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka),

– samodzielność wykonania pracy.

8. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach oraz na stronie internetowej MPBP w Pszczynie i PCKul. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji wybranych prac.

10. Nagrody należy odebrać do 31 grudnia 2022 r. Nieodebrane w tym terminie przechodzą na własność Organizatorów.

11. Prace należy odebrać po zakończeniu wystawy, nie później niż do 7 stycznia 2023 r.

12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie do informacji publicznej przez Organizatorów konkursu imienia i nazwiska dziecka, wieku, nazwy szkoły/placówki pozaszkolnej, do której uczęszcza oraz publikację wizerunku.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Pszczyńskie Centrum Kultury, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna oraz Redakcja “Głosu Pszczyńskiego” przy ul. 3-Maja 9, 43-200 Pszczyna.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony danych w Pszczyńskim Centrum Kultury na adres iodo@pckul.pl

Dane uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „Przyleciały Anioły” oraz podania do wiadomości publicznej jego wyników przez okres niezbędny dla realizacji tego celu.

Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest przeprowadzenie konkursu „Przyleciały Anioły” oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z w/w konkursem.

Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w w/w konkursie.

Skip to content