DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

dostępność cyfrowa

Pszczyńskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pckul.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2009-04-07.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona nie jest zgodna w następującym zakresie:

  • Brak opisów alternatywnych treści graficznych – opisy będą sukcesywnie dodawane w trakcie dalszej pracy nad implementacją nowej odsłony strony internetowej.
  • Brak audiodeskrypcji i/lub podpisów i/lub tłumaczenia na polski język migowy (PJM) niektórych treści video.
  • Brak transkrypcji/OCR skanów niektórych dokumentów na stronie – przeprowadzenie kompleksowej digitalizacji dokumentów niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.
  • Częściowy brak odpowiednio oznaczonych nagłówków, etykiet, unikalnych ID – na bieżąco aktualizowane.
  • Brak treści wyjaśniających dla tekstów wymagających czytania na poziomie wyższym, niż gimnazjalny.
  • Brak identyfikatorów a11y-system.

Oświadczenie zaktualizowano: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominika Pałyz, adres poczty elektronicznej d.palyz@pckul.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 210-45-51.

Z sekretariatem Pszczyńskiego Centrum Kultury można kontaktować się dzwoniąc na numer telefonu tel. 32 210-45-51 i pod adresem e-mail sekretariat@pckul.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby

Pszczyńskie Centrum Kultury, ul. Władysława Jagiełły 1, 43-200 Pszczyna.

Wejście do budynku

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

  • Wejście główne – u zbiegu ulicy Bielskiej oraz Władysława Jagiełły – głowne foyer, szatnia, kino, sala widowiskowa, games room, „Centralna” klubokawiarnia.
  • Wejście boczne – od ul. Władysława Jagiełły – sekretariat, administracja oraz sale warsztatowe.

Obecna siedziba Pszczyńskiego Centrum Kultury jest dostosowana architektonicznie do osób poruszających się na wózkach (parter, dwie windy).
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Budynek jest wyposażony w pętlę indukcyjną.
Przy wejściu głównym znajduje się tyflomapa, a nad klamkami w drzwiach umieszczone są tabliczki z nazwami pomieszczeń zapisane językiem Braille’a.
Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.
W najbliższym otoczeniu budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content