Regulamin wynajmu sal i sprzętu w pckulu

§1.

 1. Wynajmujący – Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie – pckul.
 2. Najemca – osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokonuje rezerwacji Sali, sprzętu i odpowiada za organizację Wydarzenia.
 3. Wydarzenie – szkolenie, konferencja, spektakl, koncert, stand-up, pokaz, wystawa lub inna impreza organizowana przez Najemcę.
 4. Uczestnik – osoba biorąca udział w Wydarzeniu.

§2.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania Sali i innych pomieszczeń wspólnych oraz sprzętu, do których tytuł prawny posiada pckul.
 2. Regulamin obowiązuje: Najemców, Wynajmującego i Uczestników takich Wydarzeń jak: szkolenia, konferencje, warsztaty, prezentacje, koncerty, spektakle, widowiska artystyczne, projekcje filmowe, imprezy estradowe, spotkania autorskie, spotkania organizowane przez osoby prywatne, NGO, itp.
 3. Najemca nie ma prawa wynajmowania, użyczania lub udostępniania powierzchni pckul podmiotom trzecim bez zgody Wynajmującego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§3.

 1. Stawkę odpłatności za wynajem pomieszczeń i sprzętu pckul określa cennik stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Płatność następuje gotówką lub przelewem na konto pckul o numerze: 15 1050 1315 1000 0001 0136 6433. Forma płatności zostanie ustalona przez Wynajmującego.
 3. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący może odstąpić od pobierania opłaty za wynajem.
 4. Odstąpienie od pobierania opłaty może nastąpić wyłącznie w przypadku organizacji imprezy o charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku do dyrektora pckul zawierającego uzasadnienie.

§4.

 1. Rezerwacja wynajmu Sali oznacza, że Najemca zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu oraz cenę zgodną z cennikiem wynajmu sali.
 2. Najemca otrzymuje dostęp do sali w terminie uzgodnionym z gospodarzem obiektu.
 3. W przypadku przedłużenia wynajmu sali, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę wynajmu dolicza się opłatę wg cennika.
 4. Wynajmujący ma prawo do nieudzielania zgody na przedłużenia wynajmu sali w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym samym czasie. W przypadku braku zwrotnego przekazania Wynajmującemu sali zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, Wynajmujący poza naliczeniem dodatkowej opłaty za faktyczne zajęcie nieruchomości uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 5. Wynajmujący może odmówić Najemcy możliwości wynajmu, jeżeli stwierdzi, że charakter Wydarzenia w znacznym stopniu narusza dobre imię Wynajmującego, jest niezgodne z jego działalnością statutową, niesie w sobie treści agresywne, pornograficzne lub inne demoralizujące lub mogące godzić w porządek publiczny.
 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia Sali osobom fizycznym, firmom, instytucjom lub organizacjom, które nie przestrzegały postanowień niniejszego Regulaminu we wcześniejszym terminie.
 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się podczas Wydarzenia Najemcy oraz za jakość i poziom Wydarzenia. Odpowiedzialność za organizację Wydarzenia bierze w całości na siebie Najemca, który pełni rolę organizatora.
 8. W wynajętej Sali obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 9. Ze sprzętu będącego elementem wyposażenia Sali można korzystać tylko na terenie Sali oraz za zgodą Wynajmującego.
 10. Wynajmujący nie odpowiada za przedmioty należące do Najemcy lub Uczestników pozostawione w wynajętych Salach. Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia mienia znajdującego się w wynajętych Salach, w szczególności w sytuacji, w której Wydarzenie zaplanowane jest na okres kilku dni.
 11. Najemca opuszczając Salę po zakończeniu Wydarzenia zobowiązany jest przekazać ją w stanie niepogorszonym wraz z wyposażeniem Wynajmującemu.
 12. Najemca wspólnie z pracownikiem Wynajmującego zobowiązani są sprawdzić stan Sali i sprzętu. Odmowa uczestnictwa Najemcy w sprawdzeniu stanu Sali i sprzętu uprawnia Wynajmującego do dokonania samodzielnego sprawdzenia i sporządzenia jednostronnego protokołu.
 13. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzonych urządzeń powstałych w okresie wynajmu Sali.
 14. Najemca w przypadku wykorzystywania w wynajmowanych salach utworów objętych przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy, jak również do dokonania opłat związanych z wykorzystywaniem utworów.

§5.

Najemca zobowiązany jest do:

 1. Przestrzegania zakazu palenia w obrębie całego budynku oraz zapewnienia, by zakaz ten był przestrzegany przez Uczestników Wydarzenia.
 2. Zabezpieczenia Sali przed uszkodzeniami, a w szczególności przestrzegania zakazu podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby skutkować uszkodzeniem ścian, w tym w szczególności przyklejania lub przypinania czegokolwiek do ścian.
 3. Dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych przez Wynajmującego.
 4. Pozostawienia Sali po Wydarzeniu w takim stanie, w jakim została przekazana.

§6.

 1. Najemca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Najemca nieprzestrzegający warunków Regulaminu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez pckul oraz osoby trzecie.
 2. W przypadku okoliczności niezależnych od Wynajmującego (zdarzenia losowe, żałoba narodowa itp.) pckul zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, odłożenia trwającego wynajmu Sali.
 3. Strony ustalają, że w przypadku, gdy do wykonania umowy nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, Najemca może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić, a zaliczka podlega zwrotowi w wysokości wpłaconej kwoty.
 4. Strony ustalają, że w przypadku gdy do wykonania umowy nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Wynajmujący może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i zatrzymać wpłaconą zaliczkę.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego regulaminu z ważnych przyczyn. O planowanej zmianie regulaminu Wynajmujący poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, publikując nową treść Regulaminu na stronie www.pckul.pl. Ponadto o zmianie Regulaminu Wynajmujący poinformuje Najemców z którymi zawarł umowę.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie: www.pckul.pl.

  Cennik wynajmu sal i sprzętu w pckulu w 2025 roku

  ilość miejsc siedzących na sali: 430 miejsc

  • podana ilość miejsc uwzględnia 4 miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
  • istnieje możliwość wyłączenia z planu sali 5 miejsc dla realizatora dźwięku (rząd 8 – miejsca: 9, 10, 11 i 12 oraz rząd 9 – miejsce 14);
  • pckul zastrzega, iż do jego wyłącznej dyspozycji pozostaje cały rząd 16 (22 miejsca – nie ujęte powyżej);
  • wynajmującego obowiązuje zaliczka na poczet wynajęcia sali w wysokości 10%.

  IMPREZY BILETOWANE ORGANIZOWANE PRZEZ AGENCJE ARTYSTYCZNE ITP. (DOT. PROGRAMÓW KABARETOWYCH, KONCERTÓW, SPEKTAKLI ITP.)

  pierwsze wydarzenie, do sześciu godzin – 4.500,00 zł*

  • każda kolejna godzina – 1.000,00 zł*
  • w cenie: nagłośnienie, oświetlenie sceniczne będące w dyspozycji pckulu, 2 osoby z obsługi technicznej, 2 garderoby z zapleczem sanitarnym, szatnia z obsługą, bileterzy, sprzątanie.
  • płatne dodatkowo:
   • dodatkowa osoba z obsługi technicznej – 1 osoba – 80,00 zł/h*
   • fortepian z nastrojeniem – 500,00 zł*

  KONFERENCJE, SZKOLENIA, NARADY, PREZENTACJE ITP. (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, MAX. DO GODZ. 15:00)

  • do dwóch godzin – 1.000,00 zł*
  • każda kolejna godzina – 200,00 zł*
  • w cenie: nagłośnienie, oświetlenie będące w dyspozycji pckulu, 1 osoba z obsługi technicznej,
  • 2 garderoby z zapleczem sanitarnym, ekran, rzutnik, sprzątanie;
  • płatne dodatkowo:
   • szatnia z obsługą – 1 osoba – 50,00 zł/h*
   • bileter – 1 osoba – 50,00 zł/h*
   • fortepian z nastrojeniem – 500,00 zł*

  BILETOWANE SPEKTAKLE TEATRALNE, WIDOWISKA, IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (DOT. AGENCJI ARTYSTYCZNYCH ITP.), OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, MAX. DO GODZ. 15:00

  • pierwszy spektakl, do czterech godzin – 1.200,00 zł*
  • każdy następny spektakl w tym dniu – 600,00 zł*
  • w cenie: nagłośnienie, oświetlenie będące w dyspozycji pckulu, 1 osoba z obsługi technicznej,
   2 garderoby z zapleczem sanitarnym, sprzątanie;
  • płatne dodatkowo:
   • szatnia z obsługą – 1 osoba – 50,00 zł/h*
   • bileter – 1 osoba – 50,00 zł/h*
   • fortepian z nastrojeniem – 500,00 zł*

  KONFERENCJE, SZKOLENIA, NARADY ITP., BILETOWANE SPEKTAKLE TEATRALNE, WIDOWISKA, IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (DOT. AGENCJI ARTYSTYCZNYCH ITP.), PO GODZ. 15:00 LUB W WEEKENDY

  • pierwsze wydarzenie do sześciu godzin – 4.500,00 zł*
  • każda kolejna godzina – 1.000,00 zł*
  • w cenie: nagłośnienie, oświetlenie sceniczne będące w dyspozycji pckulu, 2 osoby z obsługi
   technicznej, 2 garderoby z zapleczem sanitarnym, szatnia z obsługą, bileterzy, sprzątanie.
  • płatne dodatkowo:
   • dodatkowa osoba z obsługi technicznej – 1 osoba – 80,00 zł/h*
   • fortepian z nastrojeniem – 500,00 zł*

  WYNAJEM OKAZJONALNY NA WARSZTATY, SZKOLENIA, ZEBRANIA, NARADY, POKAZY, PREZENTACJE ITP.

   

  płatne dodatkowo:
  sprzęt nagłaśniający, ekran, rzutnik na sale warsztatowe z obsługą:

  • do dwóch godzin – 80,00 zł*
  • każda następna godzina – 25,00 zł*

   

  NA ZAJĘCIA STAŁE, PRZY UMOWIE ZAWARTEJ NA CAŁY SEMESTR

  NA KIERMASZE, PREZENTACJE, TARGI, WYSTAWY ITP. – WYCENA INDYWIDUALNA

  ☎ 32 210-45-51
  📧 sekretariat@pckul.pl

  *WSZYSTKIE CENY PODANE W CENNIKU SĄ CENAMI NETTO, KTÓRE ZOSTANĄ POWIĘKSZONE O NALEŻNY PODATEK VAT (23 %)

  Skip to content