Od grudnia 2018 r. Pszczyńskie Centrum Kultury wraz z partnerskimi instytucjami realizuje projekt Przestrzeń publiczna – modele finansowany z programu Erasmus +. Liderem konsorcjum jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, a poza PCKulem w skład konsorcjum wchodzi jeszcze Mysłowicki Ośrodek Kultury.

W ramach działania pracownicy trzech instytucji mają szansę wziąć udział w szkoleniach w różnych krajach Unii Europejskiej. Celem szkoleń jest podnoszenie kompetencji uczestników, by skuteczniej realizować niezawodową edukację dorosłych

Dotychczas odbyły się już trzy wyjazdy szkoleniowe. W kwietniu reprezentant Pszczyńskiego Centrum Kultury wziął udział w szkoleniu Active Art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom and Beyond, organizowanym przez Europass SRL Teacher Academy w Barcelonie, w Hiszpanii. Program szkolenia zakładał interdyscyplinarne podejście do psychologii sztuki, wprowadził uczestników w różne sposoby rozumienia i nauczania sztuki. Opierał się na szerokim rozumieniu sztuki w pedagogice i socjologii, odnosił się także do procesu kreatywności w różnym wieku. Udział w kursie w przyszłości przyczyni się do poprawy jakości działań edukacyjnych prowadzonych na rzecz osób dorosłych przez Pszczyńskie Centrum Kultury.

W czerwcu przedstawiciele wszystkich instytucji konsorcjum wzięli udział w szkoleniu Museater and Augumented Cultural Herritage organizowanym przez European Grants International Academy Srl w Foligno, we Włoszech. Szkolenie dotyczyło poznania możliwości jakie dają nowoczesne techniki obrazowania rzeczywistości rozszerzonej (AR) oraz wirtualnej (VR) w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego. Szkolenie pozwoliło uczestnikom poznać dostępne rozwiązania technologiczne, które mogą być wdrażane przez różnego rodzaju podmioty zajmujące się tematyką kultury i dziedzictwa. Dzięki udziałowi w szkoleniu reprezentanci RIK, PCKul i MOK mogli w praktyce wypróbować niektóre z dostępnych rozwiązań i aplikacji, by przekonać się jak łatwo można rozwijać ofertę instytucji o rozwiązania AR i VR.

W lipcu reprezentantka Pszczyńskiego Centrum Kultury odbyła szkolenie „Train the trainer” – key knowledge and competences, organizowane przez ShipCon Limassol Ltd w Limassol, na Cyprze. Szkolenie dedykowane było nauczycielom, trenerom i szkoleniowcom. Program pozwalał uczestnikom wzbogacać kompetencje trenerskie i poznać metody doskonalenia swojej pracy jako szkoleniowca. Uczestnicy mogli także zapoznać się z licznymi praktycznymi wskazówkami w zakresie pracy z grupą.

Wszystkie zrealizowane wyjazdy szkoleniowe pozwoliły kadrze instytucji wchodzących w skład konsorcjum na wzbogacenie swojej wiedzy i rozwinięcie umiejętności. Szkolenia były także dobrą szansą na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy ich uczestnikami – reprezentującymi różnego rodzaju podmioty z różnych europejskich krajów.

W ramach projektu kadra instytucji przygotowuje się do kolejnych wyjazdów szkoleniowych, m.in. poprzez udział w szkoleniach językowych. Najbliższe planowane kursy odbędą się we wrześniu i październiku.

Obecnie trwają też działania upowszechniające efekty uczestnictwa w dotychczas odbytych szkoleniach. Skupione są one na dystrybucji zdobytej wiedzy wśród kadry instytucji tworzących konsorcjum oraz nieformalnych spotkań, wizyt i rozmów prowadzonych z osobami i podmiotami będących otoczeniu konsorcjum. Jednocześnie RIK koordynuje prace związane z kompleksowaną promocją wiedzy i kompetencji nabytych podczas mobilności.

Efekty tych prac widoczne będą w szczególności w ostatnim kwartale 2019 r. kiedy to wszystkie mobilności zostaną zakończone, co sprzyjać będzie intensywnym działaniom upowszechniającym.

Zainteresowane środowiska chcące poznać w szczegółach efekty dotychczasowych i przyszłych mobilności zapraszamy do kontaktu. Istnieje możliwość organizacji nieodpłatnych spotkań dla zorganizowanych grup jak i indywidualnych konsultacji.

Poniżej – fotografie z minionych pobytów szkoleniowych

Konsorcjum zostało powołane do życia pod koniec 2017 roku, uwzględniając wspólnotę interesów oraz przeszłych doświadczeń wyselekcjonowanych instytucji kultury w województwie śląskim. Konsorcjum tworzą Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (lider), Pszczyńskie Centrum Kultury oraz Mysłowicki Ośrodek Kultury. Wszystkie te instytucje od wielu lat realizują swój profil działalności m.in. polegający na umiejętnym ingerowaniu w przestrzeń publiczną poprzez działalność kulturotwórczą . Każda z tych instytucji spełnia tę funkcję poprzez różne metody oraz formy działania uzyskując podobną, wysoką efektywność.

Instytucje tworzące Konsorcjum mają odmienne doświadczenia w zakresie skali realizacji projektów międzynarodowych. Tylko lider konsorcjum – RIK w Katowicach posiada doświadczenie w inicjowaniu i efektywnej realizacji projektów międzynarodowych w sferze kultury. Pracownicy RIK skorzystali z Programu Grundtvig w 2013 roku odbywając wizytę w hiszpańskiej Murcji w ramach job-shadowing, podglądając pracę wiodących podmiotów kultury z tego regionu. W 2016 roku role się odwróciły i na zaproszenie autonomicznego regionu Adżaria w Gruzji przedstawiciele RIK przeprowadzili serię szkoleń i warsztatów skierowanych do pracowników adżarskich centrów kultury, dotyczących prowadzenia i organizowania działalności kulturowej, w tym działań sieciujących, badawczych i innych kształtujących pozytywnie przestrzeń publiczną. Ponadto należy zauważyć, że jedną z podstawowych funkcji RIKu (zapisaną w statucie) i jego dorobku jest pełnienie roli wspierającej, „parasolowej” względem podmiotów i środowisk tworzących ekosystem kulturalny w województwie śląskim.

Pozostałe instytucje tworzące konsorcjum nie posiadały dotychczas doświadczeń w zakresie współpracy międzynarodowej. Ich obecność w konsorcjum wydaje się tym bardziej zasadna w perspektywie nabycia pożądanych kompetencji przez pracowników wspomnianych podmiotów, ich dalszego rozwoju, również w kontekście międzynarodowym.

Kontakt z partnerami międzynarodowymi zwiększa możliwości rozwoju RIKu, wskazując inspiracje w zakresie prowadzenia niezawodowej edukacji dorosłych, ukazując jednocześnie aktualne trendy w tej formie edukacji. Natomiast w perspektywie pozostałych członków konsorcjum, nie mających doświadczeń we współpracy międzynarodowej, jest to szansa na włączenie do swej działalności innych sposobów myślenia o niezawodowej edukacji dorosłych.

Ostatecznie udział podmiotów w tworzeniu konsorcjum w kontekście zdobycia pożądanych kompetencji ma wzmacniać samo konsorcjum jako lidera, eksperta i promotora współcześnie prowadzonej niezawodowej edukacji dorosłych w województwie śląskim. Jednocześnie dla każdego podmiotu z osobna jest możliwością wzmacniania swej roli w tym samym zakresie w lokalnym czy regionalnym środowisku. Zaplanowane działania upowszechniające zdobytą wiedzę są jednym z czynników pozwalających osiągnąć ten cel.

Dzięki realizacji projektu konsorcjum w sposób systemowy prowadzić będzie spójne działania rozwojowe wewnętrzne i zewnętrzne. Mające na celu wzrost kompetencji aktualnych i przyszłych uczestników konsorcjum z jednej strony. Z drugiej, upowszechnianie modelu sieci podmiotów publicznych, poprzez właściwie zaprojektowane narzędzia rewitalizacyjne oraz sztuki, dedykowane środowiskom: edukatorów, animatorów i liderów społecznych, pracowników samorządowych oraz twórców. Działania te wymagają wiedzy w zakresie zarządzania: określania ryzyka i strategicznych szans konsorcjum, a także swoistej empatii i wrażliwości społecznej. Profesjonalne upowszechnianie modelu konsorcjum to praca z emocjami grup realizatorów i odbiorców w atmosferze

Skip to content