Pszczyńskie Centrum Kultury realizuje projekt w ramach sektora Edukacja dorosłych,
Akcja 1- Mobilność kadry edukacji dorosłych w roku 2020.

Tytuł projektu: Rozwój Pszczyńskiego Centrum Kultury w wymiarze europejskim poprzez podniesienie kompetencji językowych kadry.

OPIS

Uczestnikami projektu są pracownicy organizacji, która uczestniczyć będzie kursach nauki języka angielskiego w Hiszpanii oraz na Cyprze.

CELE PROJEKTU

Dbając o nieustanne ulepszanie własnej działalności, tworzenie nowej oferty kulturalnej czy umiejętne wpływanie na jakość życia obywateli, podjęto starania, aby wzmocnić kompetencje i umiejętności kadry zarządzającej Pszczyńskiego Centrum Kultury. Kompetencje te rozwijane będą w zgodzie z indywidualnymi potrzebami i kierunkami rozwoju instytucji.

Celem głównym projektu jest:

podniesienie kompetencji językowych pracowników Pszczyńskiego Centrum Kultury w zakresie języka angielskiego

Celami pośrednimi są:

– poszerzenie i zróżnicowanie oferty kulturalnej PCK o projekty międzynarodowe

– nawiązanie kontaktów międzynarodowych dla przyszłej realizacji wspólnych projektów w sferze kultury

– rozwinięcie współpracy międzynarodowej w sferze kultury i edukacji dorosłych

– profesjonalizacja Pszczyńskiego Centrum Kultury

– wzmacnianie świadomości międzykulturowej uczestników mobilności

– promocja europejskich systemów uznawania kompetencji wśród kadry i pracowników

Rozwinięcie umiejętności językowych (język angielski) wpłynie na nawiązanie współpracy międzynarodowej. Poznanie i rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez personel uczestniczący sprzyjać będzie sprawnej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz instytucji. Rozwinie się publiczne zaangażowanie instytucji w podejmowaniu działań związanych z projektami międzynarodowymi, transgranicznymi. Podniesie się jakość i znaczenie współpracy instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej w realizacji inicjatyw kulturotwórczych. Wzmocniona zostanie marka organizowanych wydarzeń kulturalnych oraz uzupełniona oferta edukacyjna i kulturalna o projekty międzynarodowe. Patrząc szerzej, zdobyte kompetencje pracowników organizacji uwzględnione zostaną w działalności PCK m.in. w postaci nowych inicjatyw artystycznych i edukacyjnych. Ogromne znaczenie w planach rozwojowych PCK ma zwiększenie zdolności do inicjowania projektów w sferze kultury i edukacji w wymiarze międzynarodowym. Projekt mobilności edukacyjnej kadry zarządzającej wpłynie na zwiększenie możliwości realizacji tych planów.

WARTOŚĆ PROJEKTU

19 114,84 zł

Skip to content