Pszczyńskie Centrum Kultury realizuje projekt „Od Kulturowej Transformacji do Lokalnej Integracji”.

 

KILKA SŁÓW O PROJEKCIE:

Pszczyńskie Centrum Kultury  jako Beneficjent oraz Realizator, ma przyjemność rozpocząć nowe wyzwania na terenie Miasta i Gminy Pszczyna:

Projekt „Od Kulturowej Transformacji do Lokalnej Integracji”, realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Priorytet: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację, Działanie: FESL.10.24-Włączenie społeczne – wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji, numer wniosku: FESL.10.24-IZ.01-03EH/23-003

Dofinansowanie projektu wynosi: 4 266 155,00 PLN (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 00/100), płatność ze środków europejskich w kwocie 3 839 539,50 PLN (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 50/100), co stanowi 90% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu; dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 426 615,50 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset piętnaście złotych 50/100), co stanowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Celem projektu jest podjęcie działań z zakresu integracji społecznej, aktywności lokalnej i poczucia tożsamości w tym rozwój aktywności społecznej oraz przygotowaniu do akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej wśród 275 UP (w tym co najmniej 250K i 25 M) i ich otoczenia w dowolnym wieku, poprzez udział w działaniach transformacji międzypokoleniowej w obszarach poprawiających jakość życia, podnoszących wiedzę i świadomość ekologiczną, edukacyjną, rozwojową, integracyjno-kulturalną w okresie 01.04.2024 – 30.06.2026 na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji z terenu Miasta i Gminy Pszczyna.

Działania w projekcie realizowane będą przez Pszczyńskie Centrum Kultury w którym powstanie Mobilny Kluby Integracji Lokalnej (MKIL) w ramach którego przewidziano m.in. następujące formy wsparcia i wydarzenia:

  • Poradnictwo psychologiczne, terapie indywidualną,
  • Szkolenie trenerskie dla Kobiet wspierające kompetencje managerskie.
  • Oddolne inicjatywy lokalne,
  • Warsztaty rozwoju zainteresowań,
  • Warsztaty edukacyjne i świadomościowe z zakresu zielonej gospodarki, ekologii oraz transformacji
  • Imprezy i wydarzenia okolicznościowe, wizyty studyjne itp.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Pszczyna.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Skip to content